Konkurs: „Podążając do celu”

Zapraszamy do udziału w naszym Konkursie.
Do wygrania karta podarunkowa Rossmann o wartości 100 zł.

Wystarczy:
01). Odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
„Czemu warto wybrać się na spacer i jak znaleźć do tego motywację?”

Nagrodzimy odpowiedź osoby, która będzie najbardziej oryginalna, z humorem oraz motywująca 🙂 i która udostępni nasz post konkursowy lub polubi nasz profil w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/prestige24h/.

*** Szczegóły i Regulamin ***

Regulamin konkursu „Podążając do celu”

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „Podążając do celu”, przeprowadzony w Polsce, w Internecie na stronie internetowej prestige24h.pl oraz na oficjalnym profilu Prestige24h w serwisie Facebook.
 2. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Prestige24h z siedzibą w Sopocie, ul. Reja 13/15,  KRS 0000568660, NIP 585-147-16-82.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Nie dotyczy.
 5. Odbiór nagród odbywa się osobiście, w siedzibie spółki Prestige24h przy ul. Reja 13/15 w Sopocie lub poprzez wysyłkę wskazaną przez Organizatora firmą kurierską.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, oraz udziela zgód, opisanych w § 2 poniżej.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§2 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych – osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i spełnienie warunków Regulaminu, oraz wyrażenie zgód opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. Uczestnikiem jest osoba, która w okresie trwania konkursu, udzieli odpowiedzi na postawione przez Organizatora pytanie konkursowe i która udostępni post konkursowy Organizatora lub polubi profil firmowy Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/prestige24h/.
 4. W trakcie trwania Konkursu, Uczestnicy mogą otrzymywać komunikaty z nim związane za pośrednictwem wpisów na profilu Prestige24h w serwisie Facebook, wiadomości prywatnych wysyłanych za pośrednictwem profilu Facebook lub Messenger, poczty e-mail oraz telefonicznie. Komunikaty będą zawierały komunikaty dotyczące przebiegu i realizacji Konkursu.
 5. W celu przystąpienia do konkursu, Uczestnicy muszą dobrowolnie i samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora Konkursu i udostępnić post konkursowy lub polubić profil Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/prestige24h/.
 6. Uczestnikami nie mogą być pracownicy biura Prestige24h Sp. z o.o. Sp.k. oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

§3 Terminy i zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 19 grudnia 2018 r., od godziny 13:00:00 do dnia 2 stycznia 2019 r. do godziny 13:00:00.
 2. Każdy z Uczestników musi udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe postawione przez Organizatora w poście opublikowanym na profilu Prestige24h w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/prestige24h/) w dniu 19 grudnia o godzinie 13:00:00 i udostępni post konkursowy lub polubi profil Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/prestige24h/.
 3. Pytanie konkursowe: „Czemu warto wybrać się na spacer i jak znaleźć do tego motywację?”
 4. Nagrodę otrzymuje osoba, której odpowiedź będzie najbardziej oryginalna, z humorem oraz motywująca i która udostępni post konkursowy lub polubi profil firmowy Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/prestige24h/, oraz wykona jedną z czynności wskazanych w §3 pkt 2.
 5. Nagroda zostanie przyznana w okresie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 6. Zwycięzcę Konkursu wybiera 3 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora.
 7. Uczestnik może w Konkursie przesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
 8. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego tożsamość może zostać zweryfikowana przez Organizatora.
 9. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości podanej przez niego tożsamości może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu Organizatora.
 10. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.
 11. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 12. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

§4 Zwycięzcy i nagrody

 1. Laureatów Finału Konkursu wybiera Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Nagroda Główna, przyznawana w Konkursie to voucher do sieci Rossmann o wartości 100 zł.
 3. Zasady posługiwania się kartą oraz warunki określone są na stronie wydawcy kart: https://www.rossmann.pl/kartapodarunkowa
 4. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 5. Zwycięzca musi osobiście odebrać nagrodę w okresie 14 dni od momentu otrzymania e-mailem, Messengerem lub w wiadomości prywatnej na Facebooku informacji o wygranej od Organizatora.
 6. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody Zwycięzca przekaże Organizatorowi dane konieczne do przygotowania i nadania przesyłki kurierskiej.
 7. W razie nie odebrania nagrody przez Uczestnika lub braku podania danych do nadania przesyłki kurierskiej, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada lub zostaje przyznana innemu Uczestnikowi.
 9. Organizator będzie komunikował się z Uczestnikami poprzez e-mail, Messenger lub w wiadomościach prywatnych na Facebooku.

§5 Dane Osobowe

 1. Administratorami danych osobowych Uczestników konkursu są Fundator i Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, oraz na kontakt związany z Konkursem, opisany w §2 pkt 4.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.prestige24h.pl oraz w sekretariacie Prestige24h Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż podał nieprawdziwe dane osobowe.
 4. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki  – data stempla pocztowego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.