ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ KOBIET – KONKURS !!!

Dzień Kobiet to doskonała okazja, żeby jeszcze lepiej poznać Wasze opinie o wykonywanej pracy.
To też świetny moment, aby wręczyć jednej z Was specjalny PREZENT! 

Co należy zrobić?
Wystarczy wejść na nasz profil na Facebook’u (facebook.com/prestige24h/) i:

„Wymienić 4 powody, które sprawiają, że lubicie swoją pracę Opiekunki seniora w Niemczech.”

Z pośród zamieszczonych komentarzy wybierzemy jeden, który nagrodzimy wyjątkową nagrodą – markowym zegarkiem.

 


***

 

REGULAMIN KONKURSU „GOŹDZIKOWY KONKURS”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs („Konkurs”): „Goździkowy konkurs”, przeprowadzony w Polsce, w Internecie na oficjalnym profilu Prestige24h facebook.com/prestige24h/ w serwisie Facebook.
 2. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Prestige24h z siedzibą w Sopocie, ul. Reja 13/15, KRS 0000568660, NIP 585-147-16-82.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 5. Odbiór nagrody odbywać się będzie osobiście, w siedzibie spółki Prestige24h przy ul. Reja 13/15 w Sopocie lub poprzez wysyłkę wskazaną przez Organizatora firmą kurierską.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, oraz udziela zgód, opisanych w § 2.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób.
 9. Konkurs trwa od 8 marca 2019 roku od godz. 09:00 do 11 marca 2019 roku do godz. 24:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mającymi pełną zdolność do czynności prawnych – osoby pełnoletnie i wykonujące zawód opiekunki(na) na terenie Niemiec.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i spełnienie warunków Regulaminu, oraz wyrażenie zgód opisanych w niniejszym paragrafie.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebook oraz przestrzegające regulamin Facebook, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/prestige24h/ i udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook.
 5. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail)na potrzeby Konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a. [https://www.facebook.com/prestige24h/.
 6. Użytkownicy podejmujący akcje głosowania i komentowania postu konkursowego oświadczają, że: a) spełniają warunki określone w §6 ust. 1, b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
 7. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w okresie trwania konkursu, udzieli odpowiedzi na postawione przez Organizatora pytanie konkursowe: „Wymień 4 powody, które sprawiają, że lubisz swoją pracę opiekunki seniora w Niemczech.”, które zostało opublikowane na: https://www.facebook.com/prestige24h/.
 8. W trakcie trwania Konkursu, Uczestnicy mogą otrzymywać komunikaty z nim związane za pośrednictwem wpisów na profilu Prestige24h w serwisie Facebook, wiadomości prywatnych wysyłanych za pośrednictwem profilu Facebook lub Messenger, poczty e-mail oraz telefonicznie. Komunikaty będą zawierały komunikaty dotyczące przebiegu i realizacji Konkursu.
 9. W celu przystąpienia do konkursu, Uczestnicy muszą dobrowolnie i samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora Konkursu.
 10. Uczestnikami nie mogą być pracownicy biura Prestige24h Sp. z o.o. Sp.k. oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).

§3 Terminy i zasady konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 8 marca 2019 r., od godziny 09:00:00 do dnia 11 marca 2019 r. do godziny 13:00:00.
 2. Każdy z Uczestników musi udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe postawione przez Organizatora w poście opublikowanym na profilu Prestige24h w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/prestige24h/) w dniu 8 marca 2019 r., o godzinie 09:00:00.
 3. Pytanie konkursowe: „Wymień 4 powody, które sprawiają, że lubisz swoją pracę opiekunki seniora w Niemczech.”.
 4. Uczestnik może w Konkursie opublikować tylko jeden komentarz zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe.
 5. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim: a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu, b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 6. Zwycięzcę Konkursu wybiera 3 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora.
 7. Nagroda zostanie przyznana w okresie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 8. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez portal Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 9. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego tożsamość może zostać zweryfikowana przez Organizatora.
 10. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości podanej przez niego tożsamości może obejmować między innymi prośbę o przesłanie przez Uczestnika dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu Organizatora.
 11. W przypadku, jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojej tożsamości w terminie do 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Konkursu.
 12. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 13. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

§4 Zwycięzcy i nagrody

 1. Laureatów Finału Konkursu wybiera Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Nagroda Główna, przyznawana w Konkursie to zegarek TIMEX TW2P91900.
 3. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 4. Zwycięzca musi osobiście odebrać nagrodę w okresie 14 dni od momentu otrzymania e-mailem, Messengerem lub w wiadomości prywatnej na Facebooku informacji o wygranej od Organizatora.
 5. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru nagrody Zwycięzca przekaże Organizatorowi dane konieczne do przygotowania i nadania przesyłki kurierskiej.
 6. W razie nie odebrania nagrody przez Uczestnika lub braku podania danych do nadania przesyłki kurierskiej, lub nie zastosowania się do innych postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada lub zostaje przyznana innemu Uczestnikowi.
 8. Organizator będzie komunikował się z Uczestnikami poprzez e-mail, Messenger lub w wiadomościach prywatnych na Facebooku.

§5 Dane Osobowe

 1. Administratorami danych osobowych Uczestników konkursu są Fundator i Organizator.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz do żądania ich usunięcia.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, oraz na kontakt związany z Konkursem, opisany w §2.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.

§6 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do wpisów i komentarzy publikowanych pod postem konkursowym oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres marketing@prestige24h.pl.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej prestige24h.pl oraz w sekretariacie Prestige24h Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w stosunku, do którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
 3. Z konkursu zostaną również wyeliminowani Uczestnicy, w stosunku, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż podał nieprawdziwe dane osobowe.
 4. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki – data stempla pocztowego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.